KVKK Aydınlatma Metni

MBL OTOMOTİV TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunulmaktadır.

1)  Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu, Ankara Ticaret Sicili nezdinde 368157 sicil numarası ile kayıtlı, 0613078379300001 Mersis numaralı, şirket merkezi Kızılırmak Mah., Muhsin Yazıcıoğlu Cad., No:1, Çankaya/ANKARA adresinde bulunan :   MBL OTOMOTİV TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK Limited Şirketi’dir.

Kep Adresi : mblotomotiv@hsob.kep.tr

2)  Kişisel Verilerin İşlenme Amacımız

Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Müşterilerimizin verileri aramızdaki sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri   şikayetlerinde   müşterinin   haklı/haksız   ayrımının   yapılması,   müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla
 • Müşteriye karşı sözleşmeden doğan hakların ileri sürülebilmesi ve yerine getirilmesi amacıyla
 • Yasal Sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amacıyla verileriniz işlenmektedir.

3)  Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşteri kişisel verileri kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için birtakım kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Bu kamu kurumları ve tabi olduğumuz yasal düzenlemeler:

 • 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Ek Madde 3 ve Geçici Madde 4 gereği araç kiralayanların kimlik bilgileri Kolluk Kuvvetleri ile paylaşılmaktadır.
 • Karayolları  Trafik  Yönetmeliği  Geçici  Madde 2 gereği  T.C. Ulaştırma  Bakanlığı kontrolündeki U-ETDS  (Ulaştırma Elektronik Takip  ve Denetleme Sistemi)  kaydı tutulmaktadır.

4)  Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri

Müşterilerimiz ile yapmış olduğumuz kısa süreli veya uzun süreli araç kiralama sözleşmeleri ile kişisel verilerinizi edinmekteyiz. Sözleşme sonrası otomatik yollarla kişisel verilerinizi edinmiyor veya işlemiyoruz. Sadece Sözleşme kapsamında olan ve yukarıda kanuni dayanakları açıklanan kimlik ve sözleşme dahilinde finansal bilgileriniz edinilmektedir.

5)  KVKK Madde 11’e göre Haklarınız

Kişisel veri sahibi her Müşterimiz Şirketimizi insan kaynaklarına veya veri sorumlusuna yazılı olarak başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı kanunun 7. maddede öngörülen kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalması ve imha politikamız şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahibi Başvuru Formu